O školce

Obecná charakteristika

 • V letošním školním roce je celkově k docházce do mateřské školy zapsáno 32 dětí ve věku 2 – 6 let, z toho 16 dívek a 16 chlapců. Předškolních dětí je 6 a 2 děti mají individuální vzdělávání. Do základní školy odešlo 12 dětí a nastoupilo 14 nových dětí. Pracujeme s novým Školním vzdělávacím programem s názvem „S kuřátkem se dobře měj, hrej si, zpívej, dováděj“. Tento program je rozpracován na jednotlivé třídy, respektuje věkové a individuální potřeby dětí. Vzdělávání dětí je v kompetenci tří učitelů. V dopoledním bloku s dětmi pracují dva učitelé a v odpoledních hodinách zajišťuje vzdělávání dětí jeden učitel. Dva učitelé mají předepsanou odbornou kvalifikací a jeden učitel si doplňuje kvalifikaci studiem na vysoké škole. Provozní činnosti zajišťují školnice a kolektiv zaměstnanců školní jídelny, který se skládá z vedoucí školní jídelny a tří pracovnic kuchyně.
 • V MŠ jsou zřízeny dvě třídy s názvem Kuřátka:
1. třída
 • V tomto školním roce bude tuto třídu navštěvovat 12 dětí ve věku 2 – 4 roky, z toho 7 dětí do 3 let, ve složení 6 dívek a 6 chlapců. Ve stávajícím kolektivu zůstaly 4 děti a přišlo 8 nově příchozích dětí. Zaměříme se zejména na adaptaci nově příchozích děti. Prostřednictvím různorodých aktivit povedeme děti k samostatnosti při sebeobslužných činnostech (stolování – používání lžíce, hygiena – zvládání samostatného použití WC, čistění chrupu, mytí rukou). Zaměříme se na rozvoj samostatnosti dětí při převlékání nejen na pobyt venku, ale i při odpoledním odpočinku. Výchovně vzdělávací činnosti se ponesou v duchu získávání poznatků o přírodním prostředí. Důraz budeme klást na rozvíjení smyslového vnímání. Při spontánních hrách budeme rozvíjet manipulaci s předměty a jemnou motoriku. Budeme se snažit seznámit děti s okolním světem.
Věkové složení dětí:
 • 2 – 3 roky – 7 dětí (3 dívky + 4 chlapci)
 • 3 – 4 roky - 5 dětí (3 dívky + 2 chlapci)
2. třída 
 • Do této třídy dochází 20 dětí ve věku 3 – 6 let, z čehož je 10 děvčat a 10 chlapců. Předškolních dětí je 6 a 2 děti mají individuální vzdělávání. Výchovně vzdělávací činnost bude zaměřena na celkový rozvoj dětí. Budeme podporovat správnou výslovnost dětí, rozvoj slovní zásoby, souvislého vyjadřování svých představ, názorů a myšlenek. Zaměříme na rozvoj tvořivého myšlení, fantazie a představivosti. Povedeme děti k samostatné práci. Budeme rozvíjet pohybovou aktivitu, koordinaci těla a pomocí zdravotních cviků správné držení těla a prevenci plochých nohou. Povedeme děti ke zdravému životnímu stylu (dostatek pohybu, vhodná strava, dodržování hygienických zásad a dostatek odpočinku. Budeme rozvíjet rytmické cítění dětí a zpěv lidových písní. Povedeme děti ke sladění pohybu s rytmem a hudbou. Prostřednictvím různorodých aktivit budeme podporovat pro-sociální chování (vzájemnou pomoc, toleranci, spolupráci, přizpůsobivost). Při pravidelném pobytu venku povedeme děti k úctě k živým bytostem, živé i neživé přírodě, poznávání přírodního prostředí.
Věkové složení dětí:
 • 3 – 4 roky - 2 děti (1  dívka + 1 chlapci)
 • 4 – 5 let     - 12 dětí (6 dívek + 6 chlapců)
 • 5 – 6 let     - 6 dětí (3 dívky + 3 chlapci)
 • Provoz MŠ je přizpůsoben potřebám a požadavkům zákonných zástupců a je zajištěn v době od 6.30 – 16.00 hod.
Naše motto: „My jsme hravé dětičky z Dobratické školičky, zpíváme si, tančíme, hrajeme si, cvičíme. Písní známe dost a dost, zpíváme si pro radost. Všem lidem i zvířátkům, od pondělí do pátku“. Filosofií naší mateřské školy je v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků výchovou a vzděláváním pomáhat dítěti rozvíjet jeho přirozené potřeby s ohledem na respektování jeho osobních a specifických zvláštností a vytvářet podmínky pro optimální rozvoj jeho osobních předpokladů. Tím umožnit dítěti získat věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, sebevědomí a tvořivost. Posláním naší mateřské školy je ve spolupráci s rodinou pomáhat dítěti poznat sebe sama, porozumět dění a vztahům v okolním světě, umožnit mu orientovat se v něm, pomocí postupného osvojování kompetencí, které bude ve svém životě potřebovat. Organizace dne: 6,30 – 7,30 – scházení dětí ve 2. třídě, hry a aktivity dle volby dětí 7,30 – 8,00 – ranní hry ve svých třídách dle volby a přání dětí, jazykové chvilky, smyslové hry, individuální činnost, ranní cvičení 8,30 – 9,00 – hygiena, svačina 9,00 – 9,30 – didaktické cílené činnosti zaměřené na spontánní učení ve skupinách a individuálně 9,30 – 11,30 – pobyt venku 11,30 – 12,15 – hygiena, oběd 12,15 – 14,30 – hygiena, odpočinek, náhradní nespací aktivity ve 2 třídě 14,30 – 15,00 – hygiena, svačina 15,00 – 16,00 – odpolední zájmové činnosti dětí ve 2 třídě Přijímání dětí: 
 • Děti jsou do MŠ přijímány v souladu s vnitřní směrnicí vydanou ředitelkou ZŠ Dobratice a na základě Kritérii, která jsou součástí přílohy ŠVP.
 • Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka ZŠ po dohodě s vedením MŠ, zpravidla v měsíci květnu. O termínu zápisu je veřejnost informována formou plakátu a zápisem ve Zpravodaji, který vydává Obecní úřad Dobratice. O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka ZŠ Dobratice na základě Sbírky zákonů č. 561/2004 § 35 a to nejen po ukončení zápisu, ale i v průběhu celého roku, pokud počet dětí nepřesáhne kapacitu MŠ. Do třídy MŠ se přijímají děti ve věku 3-6 let, výjimka 2,5 leté děti, pokud není naplněná kapacita MŠ. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka ZŠ na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření
Povinné předškolní vzdělávání
 • Rodič je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).
 • Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se rodič nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).
 • Rodič je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v rozmezí od 7 hod. do 9 hod. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.).
 • Rodič má povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.
Omlouvání nepřítomnosti dítěte
 • Nepřítomného dítěte omlouvá rodič dítěte.
 • Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Rodič je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
 • Oznámení nepřítomnosti je možné provést:
 • telefonicky
 • písemně třídnímu učiteli
 • osobně třídnímu učiteli
 • Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence dítěte předškolního věku informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.
 • Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je rodič pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).
Individuální vzdělávání dětí dle 34 b Školského zákona – organizace vzdělávání
 • Rodič dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4).
 • Oznámení rodiče o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání dítěte. (§ 34b odst. 2)
 • Vedoucí učitel mateřské školy předá rodiči dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3).
 • Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy (biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální).
 • Vedoucí učitel mateřské školy dohodne s rodičem dítěte způsob ověření vědomostí (přezkoušení dítěte v mateřské škole). Termín ověření proběhne dne 9. 11. 2017, případně v náhradním termínu 23. 11. 2017 v mateřské škole v Dobraticích.
 • Rodič dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3).
 • Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud rodič nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4).
Úplata a stravné:
 • Zákon č.472/2011 Sb., kterým byl novelizován Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) , mění také ustanovení § 123 odst. 2 tohoto zákona. Bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy, zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, se stanovuje nejvýše na 12 měsíců. Období 12 měsíců bezúplatného vzdělávání počíná dnem 1. 1. 2012. Děti s odloženou školní docházkou, po bezplatnosti 12 měsíců docházky do mateřské školy, platí úplatu v plné výši. Úplata na celodenní docházku dítěte do MŠ činí 200,- Kč. Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok od 1. 9. – 31. 8. Informace pro strávníky – jsou vedeny – Školní jídelna Dobratice, kde rovněž můžete sledovat aktuální jídelníček. Typ docházky | Úplata | Stravné Celodenní docházka | 200,- Kč | 31,- Kč Polodenní docházka pro děti 3-4 leté | 150,- Kč | 25 Kč Nepravidelná docházka | 133,- Kč  | Svačinka – 7 Kč
Co nás čeká: Školní vzdělávací program s názvem „ S kuřátkem se dobře měj, hrej si, zpívej, dováděj „ bude vycházet z těchto tematických bloků:
 • Hola, hola, školka volá - cílem tohoto bloku je usnadnit adaptační proces nově příchozím dětem, seznámit je s prostředím mateřské školy a jejím okolím, podporovat rozvoj kamarádských vztahů, vést děti k toleranci vůči mladším kamarádům. Objasnit dětem pravidla soužití v mateřské škole, pomoci při jejich výtvarném zpracování a umístění na viditelném místě, vést je k jejich respektování.
 • Listí žloutne, poletuje - cílem bloku je vést děti k ochraně svého zdraví a rozvoji zdravého životního stylu. Využitím přírodních produktů (ovoce, zeleniny) podporovat péči o své zdraví. Povedeme děti k osvojení si zdravých hygienických a životních návyků a dovedností k podpoře zdraví. Zaměříme se na možnost přímého pozorování změn, které přináší podzim. Zapojením smyslů se budou děti učit vnímat měnící se přírodu, barvy a plody podzimu.
 • Vánoce, Vánoce, přicházejí - cílem bloku je vést děti k vnímání atmosféry předvánočního a vánočního času a vlastnímu podílení se na jejich připrav. Seznámit děti s vánočními tradicemi a zvyky. Společně s dětmi a jejich rodiči prožít adventní čas naplno, v klidu, v pohodě, bez spěchu a stresu. Umožnit zákonným zástupcům dětí podílet se na dění v mateřské škole (vánoční keramická dílna)
 • Sláva, už je sníh, pojedeme na saních - cílem tematického bloku je seznámit děti s počasím v zimním období, jeho změnami. Prostřednictvím experimentování se sněhem a ledem umožnit dětem prakticky poznávat vlastnosti sněhu a ledu. Využívat zimní počasí k zimnímu sportování, prohlubovat u dětí kladný vztah ke sportu, vést děti k dodržování bezpečnostních pravidel. Při pobytu venku učit děti vnímat krásu zimní přírody, seznámit děti s životem zvířat v zimním období, vést děti k péči o ně. Do dění mateřské školy aktivně zapojit zákonné zástupce dětí organizováním společných zimních sportovních aktivit. Předškolní dětí se budeme snažit pomocí vhodných aktivit co nejlépe připravit na zápis do ZŠ. Budeme podporovat pocity radostného očekávání dětí.
 • Jaro už se směje, sluníčko nás hřeje - cílem bloku je seznámit děti s probouzejícíc se jarní přírodou, jejími změnami, které nevyhnutelně nastávají v této roční době. Využijeme práci zaměstnanců MŠ k jejímu pozorování, seznámíme děti s pracovními činnostmi. Pomocí knižních publikací povedeme děti k šetrnému zacházení s knihami, prostřednictvím knih budeme podporovat dětskou zvídavost. Přiblížíme dětem tradice Velikonočních svátků. Do dění příprav na velikonoční oslavy zapojíme i zákonné zástupce dětí formou pracovní dílny v mateřské škole. Seznámíme děti s dopravními prostředky a pravidly v silničním provozu. Společně s dětmi se zapojíme do očisty přírodního prostředí (lesíku, potůčku) a povedeme je k péči a ochraně životního prostředí.
 • Sluníčko nám svítí, všude roste plno kvítí - cílem bloku je prohlubovat citové vztahy k rodině. Svátek maminek využijeme k prohlubování vztahu k mamince, ale také babičce a ostatním členům rodiny. Při pozorování přírodního prostředí se děti budou seznamovat s životem v okolí rybníku. Budeme učit děti vnímat přírodu pomoci všech smyslů, rozvíjet poznatky o letním počasí, všímat si změn v přírodě, poznávat rostliny a jejich plody. Využijeme ovocný sad na školní zahradě k pozorování jeho změn v průběhu roku. Prostřednictvím polodenního výletu s hledáním pokladu a dětských radovánek oslavíme s dětmi jejich svátek MDD. Do dění MŠ zapojíme zákonné zástupce dětí, společně se setkáme na smažení vaječiny a turistickém pochodu. Školní rok ukončíme slavnostním rozloučením se s předškolními dětmi.
Spolupráce se Spolkem rodičů:
 • Učitelky informují zákonné zástupce o prospívání jejich dětí, domlouvají se o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání dětí. Zákonní zástupci dětí mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, jsou pravidelně a dostatečně informováni (formou vývěsky před MŠ, v MŠ, i prostřednictvím emailů) o všem, co se v MŠ děje. Na členských schůzích Spolku rodičů plánujeme a připravujeme společné akce. Společnými akcemi jsou Drakiáda, pracovní dílny zákonných zástupců s dětmi, Mikulášská nadílka, zimní sportovní odpoledne, oslava Dne matek, turistický pochod a smažení vaječiny na školní zahradě.  Budeme se těšit i na možné nabídky nové spolupráce, které budeme dle možností využívat, a věříme, že celá naše práce a všechny činnosti budou směřovat k tomu, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání.
Spolupráce se ZŠ:
 • Spolupráce se ZŠ – probíhá formou společných setkání (návštěvou kamarádů v 1 třídě, Halloween, Jarmark, dětský karneval, turistický pochod, Dětské radovánky) a nabídkou nadstandardních aktivit pro naše děti (plavecký a lyžařský kurz). Pedagogové si při společných setkáních vyměňují zkušenosti a postřehy z pedagogických činností. Učitelka MŠ se pravidelně zúčastňuje zápisu dítě do 1 třídy.
 
 
Aktuality