3. ročník

Pololetní písemné práce: ČJ - 14.1. AJ - 21.1. M - 17.1. G - 18.1. PRVOUKA
 • co potřebujeme k životu
 • půda
 • lidský výtvor x přírodnina
 • skupenství vody
 • složení vzduchu
 • koloběh vody
MATEMATIKA
 • násobení, dělení, řešíme SÚ, písemné sčítání a odčítání - do 1 000
 • zaokrouhlování - 10, 100
 • sudá x lichá
 • číslo x číslice
 • geometrie - rýsujeme čtverec, úhlopříčky
 • přímka, polopřímka, kolmice
 • rýsujeme kružnici
 • jednotky délky - převody
ČESKÝ JAZYK
 • vyjmenovaná slova po b, l, m
 • pády podst. jmen - určování
 • ohebné slovní druhy
 • vlastní jména
ANGLICKÝ  JAZYK 5. lekce - At the park Umíme přečíst říkanku hide and seek a učíme se ji zpaměti. Počítáme do 20
 • slovní zásoba 5. lekce V parku
 • učebnice po str.30 - čteme básničku Hide and seek
 • pracovní sešit po str.43
 • fráze - Have you got a...?, Yes, I have, No, I haven´t
D.Ú. nauč se zpaměti říkanku Hide and seek učebnice str. 30 Za příznivého počasí budou hodiny TV probíhat venku - děti potřebují vhodnou obuv a sport. oblečení.   ______________________________________________________________________ ROZVRH HODIN 
1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí ČJ M Hv AJ Prv
Úterý AJ ČJ M Prv Čt/Ps
Středa ČJ M Čt/Ps Vv Vv
Čtvrtek ČJ M Čt/Ps AJ
Pátek ČJ M Prv Čt/Ps Tv

V úterý máme doučování - 12.45 - 13.45

Sportovní kroužek - v úterý - 13.45 - 14.30    
 
Aktuality