O školce

Obecná charakteristika

Naše MŠ je dvoutřídní , věkové složení dětí je 2 – 7 let.  V loňském školním roce došlo k navýšení kapacity a celkově je zapsáno 43 dětí, z toho 19 dívek a  24 chlapců. Předškolních dětí je 11 a jedno dítě má na žádost rodičů individuální vzdělávání . V MŠ pracují čtyři učitelé, z nichž dva mají předepsanou odbornou kvalifikaci, a dva učitelé si doplňují kvalifikaci studiem na vysoké škole. Výuka a vzdělávání dětí je uskutečněno v dopoledních i odpoledních hodinách. Provozní činnost zajišťuje školnice, vedoucí školní jídelny a tři pracovnice kuchyně.

Charakteristika 1. třídy

První třída je věkově heterogenní. Ve třídě se vzdělává 19 dětí ve věku od 2 do 4  let. Z celkového počtu 19 dětí je 8 dívek a 11 chlapců. V tomto školním roce nastoupilo 12 nových dětí a 7 dětí se vzdělávalo v loňském školním roce.

Naší snahou bude usnadnění vstupu do MŠ nově příchozím dětem. Budeme  se snažit rozvíjet kamarádské vztahy s cílem sjednotit kolektiv třídy. K motivaci dětí při různých aktivitách a vzdělávacích činnostech bude ” kuřátko”, které bude pomáhat při utváření  vztahů mezi dětmi, pravidel, rituálu a řešení konfliktů. Povedeme děti k samostatnosti, odpovědnosti za své chování a jednání s dodržováním společenských pravidel. Budeme rozvíjet kladný vztah k přírodě ve všech ročních obdobích a lásku k pohybovým aktivitám s každodenním pobytem venku. Naší snahou bude vedení dětí ke zdravému životnímu stylu. Naším cílem jsou šťastné a spokojené děti, které se cítí bezpečně a zažívají pocit úspěchu.

 

Charakteristika 2. třídy

Celkově je zapsáno 24 dětí ve věkovém složení 4 – 7 let. Jedno dítě na žádost zákonných zástupců se bude individuálně vzdělávat. Kolektiv byl obnoven o 18 dětí. Z první třídy přešlo 11 dětí, nastoupilo 7 nových dětí a ve třídě zůstalo 6 dětí.

Ve své výchovně vzdělávací práci se budeme snažit o všestranný rozvoj dětí a posílení všech oblastí.Zaměříme se na rozvoj pohybových dovedností pomocí lokomočních činností a různých pohybových a hudebně pohybových her, které se děti v průběhu školního roku naučí. Budeme také rozvíjet hrubou a jemnou motoriku při manipulaci s jednoduchými předměty, pomůckami, nástroji, náčiním a materiálem. Děti si osvojí poznatky o lidském těle a jeho částí. Zaměříme se také na zdraví a prevenci úrazů. Budeme se snažit u dětí vytvářet zdravé životní návyky.

V oblasti komunikativních dovedností budeme u dětí rozvíjet řečové schopnosti a kultivovaný projev. Využijeme různé artikulační a rytmické hry, slovní hádanky. Povedeme děti k samostatnému slovnímu projevu na určité téma. Budeme posilovat u dětí přirozené poznávací city, jejich zvídavost, zájem o nové věci při spontánních hrách, experimentech s různými materiály a předměty. Využijeme také smyslové hry, cvičení postřehu, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti.

Zaměříme se na rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě, povedeme je k schopnosti sebeovládání, zvládání záporných emocí jako je hněv, zlost, úzkost. Využijeme k tomu dramatické činnosti zaměřených na chování člověka v různých situacích a vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlost, aj). Povedeme děti k  vytváření a plnému prožívání citů. Seznámíme děti s pravidly chování ve vztahu k druhým, budeme posilovat prosociální chování a rozvíjet kooperativní dovednosti. Použijeme různé sociální interakce a příběhy s etnickým ponaučením, volné hry, aktivity podporující sbližování dětí a modelové situace.

Budeme rozvíjet u dětí základní kulturně společenské postoje a návyky při přípravě a realizaci společných oslav a slavností, při dodržování tradic naši MŠ ( drakiáda, pracovní dílny u příležitosti Vánoc, Velikonoce, Mikulášská nadílka, zimní olympijské hry, dětský karneval, oslava Dne matek, smažení vaječiny, dětské radovánky, aj.)

Budeme vytvářet u dětí povědomí o mezilidských morálních hodnotách, pravidlech vzájemného styku jako je zdvořilost, tolerance, vzájemná spolupráce. Seznámíme děti s prostředím, ve kterém žijeme a budeme posilovat pozitivní vztah k němu. Využijeme možnosti vycházek do blízkého okolí s přirozeným pozorováním lesíku, budeme plánovat polodenní výlety. Povedeme děti k ochraně životního prostředí pomocí ekologicky motivovaných her, zapojíme děti do péče o školní zahrady, okrasnou skalku.

Umožníme dětem pomocí dětských encyklopedií a knihy Cestovatelské pohádky poznávat jiné kultury. Budeme u dětí rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách při sledování rozmanitosti změn v přírodě v průběhu všech ročních období. 

 

Provoz MŠ je přizpůsoben potřebám a požadavkům zákonných zástupců a je zajištěn v době od 6.30 – 16.00hod.

Naše motto: „My jsme hravé dětičky z Dobratické školičky, zpíváme si, tančíme, hrajeme si, cvičíme. Písní známe dost a dost, zpíváme si pro radost. Všem lidem i zvířátkům, od pondělí do pátku“.

Filosofií naší mateřské školy je v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků výchovou a vzděláváním pomáhat dítěti rozvíjet jeho přirozené potřeby s ohledem na respektování jeho osobních a specifických zvláštností a vytvářet podmínky pro optimální rozvoj jeho osobních předpokladů. Tím umožnit dítěti získat věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, sebevědomí a tvořivost.

Posláním naší mateřské školy je ve spolupráci s rodinou pomáhat dítěti poznat sebe sama, porozumět dění a vztahům v okolním světě, umožnit mu orientovat se v něm, pomocí postupného osvojování kompetencí, které bude ve svém životě potřebovat.

 

Organizace dne:

6,30 – 7,00 – scházení dětí ve 2. třídě, hry a aktivity dle volby dětí

7,00 – 8,00 – ranní hry ve svých třídách dle volby a přání dětí, jazykové chvilky, smyslové hry, individuální činnost, ranní cvičení

8,30 – 9,00 – hygiena, svačina

9,00 – 9,30 – didaktické cílené činnosti zaměřené na spontánní učení ve skupinách a individuálně

9,30 – 11,30 – pobyt venku

11,30 – 12,15 – hygiena, oběd

12,15 – 14,30 – hygiena, odpočinek, náhradní nespací aktivity v jednotlivých třídách

14,30 – 15,00 – hygiena, svačina

15,00 – 16,00 – odpolední zájmové činnosti dětí ve 2 třídě

Přijímání dětí: 

 • Děti jsou do MŠ přijímány v souladu s vnitřní směrnicí vydanou ředitelkou ZŠ Dobratice a na základě Kritérii, která jsou součástí přílohy ŠVP.
 • Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka ZŠ po dohodě s vedením MŠ, zpravidla v měsíci květnu. O termínu zápisu je veřejnost informována formou plakátu a zápisem ve Zpravodaji, který vydává Obecní úřad Dobratice. O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka ZŠ Dobratice na základě Sbírky zákonů č. 561/2004 § 35 a to nejen po ukončení zápisu, ale i v průběhu celého roku, pokud počet dětí nepřesáhne kapacitu MŠ. Do třídy MŠ se přijímají děti ve věku 3-6 let, výjimka 2,5 leté děti, pokud není naplněná kapacita MŠ. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka ZŠ na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření

Povinné předškolní vzdělávání

 • Rodič je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).
 • Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se rodič nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).
 • Rodič je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v rozmezí od 7 hod. do 9 hod. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.).
 • Rodič má povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

 • Nepřítomného dítěte omlouvá rodič dítěte.
 • Ředitel školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Rodič je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
 • Oznámení nepřítomnosti je možné provést:
 • telefonicky
 • písemně třídnímu učiteli
 • osobně třídnímu učiteli
 • Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence dítěte předškolního věku informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.
 • Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je rodič pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).

Individuální vzdělávání dětí dle 34 b Školského zákona – organizace vzdělávání

 • Rodič dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4).
 • Oznámení rodiče o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání dítěte. (§ 34b odst. 2)
 • Vedoucí učitel mateřské školy předá rodiči dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3).
 • Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy (biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální).
 • Vedoucí učitel mateřské školy dohodne s rodičem dítěte způsob ověření vědomostí (přezkoušení dítěte v mateřské škole). Termín ověření proběhne dne 15. 11. 2087, případně v náhradním termínu 29. 11. 2087 v mateřské škole v Dobraticích.
 • Rodič dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3).
 • Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud rodič nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4).

Úplata a stravné:

 • Zákon č.472/2011 Sb., kterým byl novelizován Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), mění také ustanovení § 123 odst. 2 tohoto zákona. Bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy, zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, se stanovuje nejvýše na 12 měsíců. Období 12 měsíců bezúplatného vzdělávání počíná dnem 1. 1. 2012. Děti s odloženou školní docházkou, po bezplatnosti 12 měsíců docházky do mateřské školy, platí úplatu v plné výši. Úplata na celodenní docházku dítěte do MŠ činí 200,- Kč. Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok od 1. 9. – 31. 8. Informace pro strávníky – jsou vedeny – Školní jídelna Dobratice, kde rovněž můžete sledovat aktuální jídelníček. Typ docházky | Úplata | Stravné Celodenní docházka | 200,- Kč | 31,- Kč Polodenní docházka pro děti 3-4 leté | 150,- Kč | 25 Kč Nepravidelná docházka | 133,- Kč  | Svačinka – 7 Kč

Školní vzdělávací program s názvem „S kuřátkem se dobře měj, hrej si, zpívej, dováděj“  vychází z tematických bloků a je rozdělen na měsíční témata a týdenní podtémata.

 • Hola, hola, školka volá – cílem tohoto bloku je usnadnit adaptační proces nově příchozím dětem, seznámit je s prostředím mateřské školy a jejím okolím, podporovat rozvoj kamarádských vztahů, vést děti k toleranci vůči mladším kamarádům. Objasnit dětem pravidla soužití v mateřské škole, pomoci při jejich výtvarném zpracování a umístění na viditelném místě, vést je k jejich respektování.
 • Listí žloutne, poletuje – cílem bloku je vést děti k ochraně svého zdraví a rozvoji zdravého životního stylu. Využitím přírodních produktů (ovoce, zeleniny) podporovat péči o své zdraví. Povedeme děti k osvojení si zdravých hygienických a životních návyků a dovedností k podpoře zdraví. Zaměříme se na možnost přímého pozorování změn, které přináší podzim. Zapojením smyslů se budou děti učit vnímat měnící se přírodu, barvy a plody podzimu.
 • Vánoce, Vánoce, přicházejí – cílem bloku je vést děti k vnímání atmosféry předvánočního a vánočního času a vlastnímu podílení se na jejich připrav. Seznámit děti s vánočními tradicemi a zvyky. Společně s dětmi a jejich rodiči prožít adventní čas naplno, v klidu, v pohodě, bez spěchu a stresu. Umožnit zákonným zástupcům dětí podílet se na dění v mateřské škole (vánoční keramická dílna)
 • Sláva, už je sníh, pojedeme na saních – cílem tematického bloku je seznámit děti s počasím v zimním období, jeho změnami. Prostřednictvím experimentování se sněhem a ledem umožnit dětem prakticky poznávat vlastnosti sněhu a ledu. Využívat zimní počasí k zimnímu sportování, prohlubovat u dětí kladný vztah ke sportu, vést děti k dodržování bezpečnostních pravidel. Při pobytu venku učit děti vnímat krásu zimní přírody, seznámit děti s životem zvířat v zimním období, vést děti k péči o ně. Do dění mateřské školy aktivně zapojit zákonné zástupce dětí organizováním společných zimních sportovních aktivit. Předškolní dětí se budeme snažit pomocí vhodných aktivit co nejlépe připravit na zápis do ZŠ. Budeme podporovat pocity radostného očekávání dětí.
 • Jaro už se směje, sluníčko nás hřeje – cílem bloku je seznámit děti s probouzející se jarní přírodou, jejími změnami, které nevyhnutelně nastávají v této roční době. Využijeme práci zaměstnanců MŠ k jejímu pozorování, seznámíme děti s pracovními činnostmi. Pomocí knižních publikací povedeme děti k šetrnému zacházení s knihami, prostřednictvím knih budeme podporovat dětskou zvídavost. Přiblížíme dětem tradice Velikonočních svátků. Do dění příprav na velikonoční oslavy zapojíme i zákonné zástupce dětí formou pracovní dílny v mateřské škole. Seznámíme děti s dopravními prostředky a pravidly v silničním provozu. Společně s dětmi se zapojíme do očisty přírodního prostředí (lesíku, potůčku) a povedeme je k péči a ochraně životního prostředí.
 • Sluníčko nám svítí, všude roste plno kvítí – cílem bloku je prohlubovat citové vztahy k rodině. Svátek maminek využijeme k prohlubování vztahu k mamince, ale také babičce a ostatním členům rodiny. Při pozorování přírodního prostředí se děti budou seznamovat s životem v okolí rybníku. Budeme učit děti vnímat přírodu pomoci všech smyslů, rozvíjet poznatky o letním počasí, všímat si změn v přírodě, poznávat rostliny a jejich plody. Využijeme ovocný sad na školní zahradě k pozorování jeho změn v průběhu roku. Prostřednictvím polodenního výletu s hledáním pokladu a dětských radovánek oslavíme s dětmi jejich svátek MDD. Do dění MŠ zapojíme zákonné zástupce dětí, společně se setkáme na smažení vaječiny a turistickém pochodu. Školní rok ukončíme slavnostním rozloučením se s předškolními dětmi.

Spolupráce se Spolkem rodičů:

 • Snažíme se o spolupráci s rodiči na základě partnerství, oboustranné důvěře, vstřícnosti, porozumění a ochotě spolupracovat. Sledujeme konkrétní potřeby jednotlivých dětí a informujeme zákonné zástupce o jejich prospívání a domlouváme se o společném postupu při výchově a vzdělávání dětí. Zákonní zástupci dětí mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, jsou pravidelně a dostatečně informováni (formou vývěsky před MŠ, v MŠ, i prostřednictvím emailů) o všem, co se v MŠ děje. Na členských schůzích Spolku rodičů plánujeme a připravujeme společná setkávání. Společnými akcemi jsou Drakiáda, pracovní dílny zákonných zástupců s dětmi, Mikulášská nadílka, zimní sportovní odpoledne, oslava Dne matek, turistický pochod a smažení vaječiny na školní zahradě.  Mateřská škola zajišťuje poradenský servis, dle potřeb a zájmů rodičů půjčuje odborné knihy a časopisy zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí. Budeme se těšit i na možné nabídky nové spolupráce, které budeme dle možností využívat, a věříme, že celá naše práce a všechny činnosti budou směřovat k tomu, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání.

Spolupráce se ZŠ:

 • Spolupráce se ZŠ – probíhá formou společných setkání (shlédnutí ukázky s dravci, návštěvou kamarádů v 1 třídě, Čarovná noc, Česko zpívá koledy, Jarmark, dětský karneval, turistický pochod, Dětské radovánky).Využíváme nabídkou nadstandardních aktivit pro naše děti (plavecký a lyžařský kurz). Pedagogové si při společných metodických schůzkách vyměňují zkušenosti a postřehy z oblasti výchovy a vzdělávání předškolních dětí, konzultujeme návaznost přechodu z mateřské školy na základní školu. Učitelka MŠ se pravidelně zúčastňuje zápisu dítě do 1 třídy. Mateřská škola má možnost využití keramické pece pro výpal výrobků vytvořených dětmi z naší školky.

Celoroční plán akcí MŠ Dobratice – 2019-2020

Cílem naší mateřské školy je ve spolupráci s rodinou pomáhat dítěti poznat sebe sama, porozumět dění a vztahům v okolním světě, umožnit mu orientovat se v něm, pomocí postupného osvojování kompetencí, které bude ve svém životě potřebovat. Důraz klademe především na samostatnost dítěte, rozvoj zdravého sebevědomí, učíme děti odpovědnosti za své jednání, vedeme je ke zdravému životnímu stylu.

 

Rodiče dětí mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých akcí, mezi které patří:

 Září:

 • slavnostní zahájení nového školního roku – 2. 9. 2019
 • postupná adaptace nově příchozích dětí (dle jejich potřeb)
 • členská schůze Rady rodičů – 19. 9. 2019 od 16 hod v mateřské škole

Říjen:

 • zahájení kroužku angličtiny – 1. 10. 2019
 • Drakiáda na kopci u Harendy – 10. 10. 2019
 • návštěva kamarádů – 1. třída ZŠ Dobratice v dopoledních hodinách

 Listopad:

 • opékání brambor na střelnici – 6. 11. 2019 v dopoledních hodinách
 • přezkoušení individuálního vzdělávání – 14. 11. 2019
 • vánoční pracovní dílna rodičů s dětmi – 21. 11. 2019 od 15:30 v mateřské škole
 • náhradní termín přezkoušení individuálního vzdělávání – 28. 11. 2019

Prosinec:

 • Mikulášská nadílka – 5. 12. 2019 od 16 hod v MŠ
 • Česko zpívá koledy – ve spolupráci se ZŠ Dobratice – 11. 12. 2019
 • vánoční nadílka v MŠ – 16. 12. 2019 – v dopoledních hodinách
 • Jarmark ve spolupráci se ZŠ Dobratice – 17. 12. 2019
 • vánoční prázdniny – 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

 Leden:

 • členská schůze Spolku rodičů – 16. 1. 2020
 • 4. zimní olympijské hry – sportovní odpoledne v tělocvičně ZŠ Dobratice – 23. 1. 2020

 Únor:

 •  lyžařský kurz     – 10. 2. – 14. 2. 2020
 • Jarní prázdniny – 24. 2. – 1. 3. 2020

 Březen:

 • dětský karneval ve spolupráci se ZŠ Dobratice – 6. 3. 2020
 • beseda s knihovnicí v místní knihovně v dopoledních hodinách
 • velikonoční pracovní dílna rodičů s dětmi – 26. 3. 2020

 Duben:

 • zápis do 1. třídy – 2. 4. 2020
 • Velikonoční prázdniny – 9 .4. 2020

Květen:

 • oslava Dne matek – 7. 5. 2020 od 16. 00 hod v MŠ
 • turistika rodičů s dětmi ve spolupráci se ZŠ Dobratice –  8. 5. 2020
 • zápis do MŠ v termínu od 5. 5. 2020
 • členská schůze Rady rodičů + smažení vaječiny na školní zahradě – 21. 5. 2020 od 16.00 hod

Červen:

 • Dětské radovánky ve spolupráci se ZŠ Dobratice – 5. 6. 2020
 • celodenní výlet – 16.6. 2020
 • slavnostní rozloučení s předškolními dětmi – 30. 6. 2020

Co nás čeká:

 • 2. 9. 2019   Slavnostní zahájení nového školního roku, postupná adaptace nově příchozích dětí dle jejich potřeb.
 • 19. 9. 2019 Členská schůze Rady rodičů od 16. 00 hod v mateřské škole. Vzhledem k projednávání společných akcí žádáme rodiče, aby si zajistili hlídání svých dětí mimo prostory mateřské školy. Děkujeme.

 

 

 

 

 

 
Aktuality