O školce

Obecná charakteristika

Naše MŠ je dvoutřídní ve věku 2 – 7 let. V tomto školním roce došlo k navýšení kapacity a celkově je zapsáno 43 dětí, z toho 21 dívek a  22 chlapců. Předškolních dětí je 19 a 2 děti mají na žádost rodičů individuální vzdělávání a 2 děti odloženou školní docházku. V MŠ pracují čtyři učitelé, z nichž dva mají předepsanou odbornou kvalifikaci, a dva učitelé si doplňují kvalifikaci studiem na vysoké škole. Výuka a vzdělávání dětí je uskutečněno v dopoledních i odpoledních hodinách. Provozní činnost zajišťuje školnice, vedoucí školní jídelny a tři pracovnice kuchyně.

Charakteristika 1. třídy

První třída je věkově heterogenní. Ve třídě se vzdělává 19 dětí ve věku od 2 do 5 let. Z celkového počtu je 9 dívek a 10 chlapců. V této třídě je 10 stávajících dětí a nastoupilo 9 nových. Třídním maskotem se stalo „kuřátko“, které slouží k motivaci a bude děti provázet nejen při různých aktivitách a vzdělávacích činnostech, ale také bude pomáhat při utváření pravidel, rituálů, vztahů a řešení konfliktů. Našim cílem bude zaměřit se na to, abychom nově příchozím dětem usnadnili vstup do MŠ, sjednotili kolektiv třídy. Budeme rozvíjet navazování vztahů a komunikativních dovedností. Společně budeme poznávat přírodu ve všech ročních obdobích, povedeme děti ke zdravému životnímu stylu. Každodenně budeme zařazovat pohybové aktivity a pobyt venku. Naší snahou bude rozvíjet a podporovat samostatnost dětí, jejich zdravé sebevědomí. Vést děti k uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání. Zaměříme se také na dodržování společenských pravidel. Chceme, aby se zde děti cítily bezpečně a zažily pocit úspěchu, byly šťastné a spokojené.

 

Charakteristika 2. třídy

Celkově je zapsáno 24 dětí ve věkovém složení 4 – 7 let, z toho 2 děti budou mít individuální vzdělávání. Nastoupilo 5 nových dětí a 3 děti přešly z první třídy.

Ve výchovně vzdělávací práci se zaměříme na všestranný rozvoj dětí a přípravu předškolních dětí.

V oblasti hrubé motoriky se budeme orientovat na obratnost dětí a koordinací pohybů, rozvíjení základních pohybových dovedností dětí a zvládnutí jednoduchých rytmických pohybů.

V oblasti jemné motoriky se zaměříme na uvolněnost ruky, zejména při kresbě a na manuální zručnost při sledování každodenních činností osobní hygieny, oblékání.

Jemnou motoriku budeme rozvíjet pomocí smyslových her, manipulaci s různorodým materiálem, navlékáním korálků, vystřihováním jednoduchých tvarů. Při práci s papírem budeme sledovat správnou techniku stříhání, lepení.

Zaměříme se na sebeobslužné činnosti, povedeme děti k samostatnosti při oblékání, zapínání knoflíků, vázání kliček. U hygieny budeme sledovat dodržování hygienických zásad, používání kapesníků, mytí rukou po toaletě a také na užívání příboru.

Při grafomotorice povedeme děti k tomu, aby dokázaly zakreslit grafomotorické cviky dle jednotlivých měsíců.

V matematické pregramotnosti se zaměříme na rozvoj před-číselných představ, seznámíme děti s číselnou řadou, počítání prvků množiny.

Budeme se snažit rozvíjet intelektuální schopnosti dětí, aby se dokázaly orientovat nejen v ploše, ale také v časových pojmech.

V oblasti jazykových a komunikativních dovedností se zaměříme na rozvoj slovní zásoby, velký důraz budeme klást na správnou výslovnost dětí. Povedeme děti k samostatnému vyjádření svých myšlenek, k vyřízení jednoduchého vzkazu. Budeme zařazovat recitaci básní a písní k jednotlivým tématům.

Pro-sociální chování budeme rozvíjet pomocí jednoduchých her a společných činností, ve kterých se budou děti nejen učit prosadit svůj názor, ale také se podřídit ostatním. Zaměříme se na zdvořilostní chování – umět pozdravit, poprosit, poděkovat.

Seznámíme děti s pravidly chování, povedeme je k ohleduplnosti a toleranci vůči sobě navzájem.

Budeme podporovat samostatnou práci dětí, sledovat, zda zadaný úkol dokončí.

Ve výtvarných činnostech se zaměříme na rozvoj fantazie a tvořivého myšlení.

Budeme se snažit vést děti ke zdravému životnímu stylu a pravidelným pobytem venku fyzicky i psychicky otužovat děti. Povedeme děti k úctě k živé i neživé přírodě, k péči a ochraně životního prostředí.

Provoz MŠ je přizpůsoben potřebám a požadavkům zákonných zástupců a je zajištěn v době od 6.30 – 16.00hod.

Naše motto: „My jsme hravé dětičky z Dobratické školičky, zpíváme si, tančíme, hrajeme si, cvičíme. Písní známe dost a dost, zpíváme si pro radost. Všem lidem i zvířátkům, od pondělí do pátku“.

Filosofií naší mateřské školy je v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků výchovou a vzděláváním pomáhat dítěti rozvíjet jeho přirozené potřeby s ohledem na respektování jeho osobních a specifických zvláštností a vytvářet podmínky pro optimální rozvoj jeho osobních předpokladů. Tím umožnit dítěti získat věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, sebevědomí a tvořivost.

Posláním naší mateřské školy je ve spolupráci s rodinou pomáhat dítěti poznat sebe sama, porozumět dění a vztahům v okolním světě, umožnit mu orientovat se v něm, pomocí postupného osvojování kompetencí, které bude ve svém životě potřebovat.

Organizace dne:

6,30 – 7,00 – scházení dětí ve 2. třídě, hry a aktivity dle volby dětí

7,00 – 8,00 – ranní hry ve svých třídách dle volby a přání dětí, jazykové chvilky, smyslové hry, individuální činnost, ranní cvičení

8,30 – 9,00 – hygiena, svačina

9,00 – 9,30 – didaktické cílené činnosti zaměřené na spontánní učení ve skupinách a individuálně

9,30 – 11,30 – pobyt venku

11,30 – 12,15 – hygiena, oběd

12,15 – 14,30 – hygiena, odpočinek, náhradní nespací aktivity v jednotlivých třídách

14,30 – 15,00 – hygiena, svačina

15,00 – 16,00 – odpolední zájmové činnosti dětí ve 2 třídě

Přijímání dětí: 

 • Děti jsou do MŠ přijímány v souladu s vnitřní směrnicí vydanou ředitelkou ZŠ Dobratice a na základě Kritérii, která jsou součástí přílohy ŠVP.
 • Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka ZŠ po dohodě s vedením MŠ, zpravidla v měsíci květnu. O termínu zápisu je veřejnost informována formou plakátu a zápisem ve Zpravodaji, který vydává Obecní úřad Dobratice. O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka ZŠ Dobratice na základě Sbírky zákonů č. 561/2004 § 35 a to nejen po ukončení zápisu, ale i v průběhu celého roku, pokud počet dětí nepřesáhne kapacitu MŠ. Do třídy MŠ se přijímají děti ve věku 3-6 let, výjimka 2,5 leté děti, pokud není naplněná kapacita MŠ. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka ZŠ na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření

Povinné předškolní vzdělávání

 • Rodič je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).
 • Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se rodič nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).
 • Rodič je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v rozmezí od 7 hod. do 9 hod. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.).
 • Rodič má povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

 • Nepřítomného dítěte omlouvá rodič dítěte.
 • Ředitel školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Rodič je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
 • Oznámení nepřítomnosti je možné provést:
 • telefonicky
 • písemně třídnímu učiteli
 • osobně třídnímu učiteli
 • Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence dítěte předškolního věku informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.
 • Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je rodič pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).

Individuální vzdělávání dětí dle 34 b Školského zákona – organizace vzdělávání

 • Rodič dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4).
 • Oznámení rodiče o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání dítěte. (§ 34b odst. 2)
 • Vedoucí učitel mateřské školy předá rodiči dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3).
 • Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy (biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální).
 • Vedoucí učitel mateřské školy dohodne s rodičem dítěte způsob ověření vědomostí (přezkoušení dítěte v mateřské škole). Termín ověření proběhne dne 15. 11. 2087, případně v náhradním termínu 29. 11. 2087 v mateřské škole v Dobraticích.
 • Rodič dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3).
 • Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud rodič nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4).

Úplata a stravné:

 • Zákon č.472/2011 Sb., kterým byl novelizován Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), mění také ustanovení § 123 odst. 2 tohoto zákona. Bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy, zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, se stanovuje nejvýše na 12 měsíců. Období 12 měsíců bezúplatného vzdělávání počíná dnem 1. 1. 2012. Děti s odloženou školní docházkou, po bezplatnosti 12 měsíců docházky do mateřské školy, platí úplatu v plné výši. Úplata na celodenní docházku dítěte do MŠ činí 200,- Kč. Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok od 1. 9. – 31. 8. Informace pro strávníky – jsou vedeny – Školní jídelna Dobratice, kde rovněž můžete sledovat aktuální jídelníček. Typ docházky | Úplata | Stravné Celodenní docházka | 200,- Kč | 31,- Kč Polodenní docházka pro děti 3-4 leté | 150,- Kč | 25 Kč Nepravidelná docházka | 133,- Kč  | Svačinka – 7 Kč

Školní vzdělávací program s názvem „S kuřátkem se dobře měj, hrej si, zpívej, dováděj“  vychází z tematických bloků a je rozdělen na měsíční témata a týdenní podtémata.

 • Hola, hola, školka volá – cílem tohoto bloku je usnadnit adaptační proces nově příchozím dětem, seznámit je s prostředím mateřské školy a jejím okolím, podporovat rozvoj kamarádských vztahů, vést děti k toleranci vůči mladším kamarádům. Objasnit dětem pravidla soužití v mateřské škole, pomoci při jejich výtvarném zpracování a umístění na viditelném místě, vést je k jejich respektování.
 • Listí žloutne, poletuje – cílem bloku je vést děti k ochraně svého zdraví a rozvoji zdravého životního stylu. Využitím přírodních produktů (ovoce, zeleniny) podporovat péči o své zdraví. Povedeme děti k osvojení si zdravých hygienických a životních návyků a dovedností k podpoře zdraví. Zaměříme se na možnost přímého pozorování změn, které přináší podzim. Zapojením smyslů se budou děti učit vnímat měnící se přírodu, barvy a plody podzimu.
 • Vánoce, Vánoce, přicházejí – cílem bloku je vést děti k vnímání atmosféry předvánočního a vánočního času a vlastnímu podílení se na jejich připrav. Seznámit děti s vánočními tradicemi a zvyky. Společně s dětmi a jejich rodiči prožít adventní čas naplno, v klidu, v pohodě, bez spěchu a stresu. Umožnit zákonným zástupcům dětí podílet se na dění v mateřské škole (vánoční keramická dílna)
 • Sláva, už je sníh, pojedeme na saních – cílem tematického bloku je seznámit děti s počasím v zimním období, jeho změnami. Prostřednictvím experimentování se sněhem a ledem umožnit dětem prakticky poznávat vlastnosti sněhu a ledu. Využívat zimní počasí k zimnímu sportování, prohlubovat u dětí kladný vztah ke sportu, vést děti k dodržování bezpečnostních pravidel. Při pobytu venku učit děti vnímat krásu zimní přírody, seznámit děti s životem zvířat v zimním období, vést děti k péči o ně. Do dění mateřské školy aktivně zapojit zákonné zástupce dětí organizováním společných zimních sportovních aktivit. Předškolní dětí se budeme snažit pomocí vhodných aktivit co nejlépe připravit na zápis do ZŠ. Budeme podporovat pocity radostného očekávání dětí.
 • Jaro už se směje, sluníčko nás hřeje – cílem bloku je seznámit děti s probouzející se jarní přírodou, jejími změnami, které nevyhnutelně nastávají v této roční době. Využijeme práci zaměstnanců MŠ k jejímu pozorování, seznámíme děti s pracovními činnostmi. Pomocí knižních publikací povedeme děti k šetrnému zacházení s knihami, prostřednictvím knih budeme podporovat dětskou zvídavost. Přiblížíme dětem tradice Velikonočních svátků. Do dění příprav na velikonoční oslavy zapojíme i zákonné zástupce dětí formou pracovní dílny v mateřské škole. Seznámíme děti s dopravními prostředky a pravidly v silničním provozu. Společně s dětmi se zapojíme do očisty přírodního prostředí (lesíku, potůčku) a povedeme je k péči a ochraně životního prostředí.
 • Sluníčko nám svítí, všude roste plno kvítí – cílem bloku je prohlubovat citové vztahy k rodině. Svátek maminek využijeme k prohlubování vztahu k mamince, ale také babičce a ostatním členům rodiny. Při pozorování přírodního prostředí se děti budou seznamovat s životem v okolí rybníku. Budeme učit děti vnímat přírodu pomoci všech smyslů, rozvíjet poznatky o letním počasí, všímat si změn v přírodě, poznávat rostliny a jejich plody. Využijeme ovocný sad na školní zahradě k pozorování jeho změn v průběhu roku. Prostřednictvím polodenního výletu s hledáním pokladu a dětských radovánek oslavíme s dětmi jejich svátek MDD. Do dění MŠ zapojíme zákonné zástupce dětí, společně se setkáme na smažení vaječiny a turistickém pochodu. Školní rok ukončíme slavnostním rozloučením se s předškolními dětmi.

Spolupráce se Spolkem rodičů:

 • Snažíme se o spolupráci s rodiči na základě partnerství, oboustranné důvěře, vstřícnosti, porozumění a ochotě spolupracovat. Sledujeme konkrétní potřeby jednotlivých dětí a informujeme zákonné zástupce o jejich prospívání a domlouváme se o společném postupu při výchově a vzdělávání dětí. Zákonní zástupci dětí mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, jsou pravidelně a dostatečně informováni (formou vývěsky před MŠ, v MŠ, i prostřednictvím emailů) o všem, co se v MŠ děje. Na členských schůzích Spolku rodičů plánujeme a připravujeme společná setkávání. Společnými akcemi jsou Drakiáda, pracovní dílny zákonných zástupců s dětmi, Mikulášská nadílka, zimní sportovní odpoledne, oslava Dne matek, turistický pochod a smažení vaječiny na školní zahradě.  Mateřská škola zajišťuje poradenský servis, dle potřeb a zájmů rodičů půjčuje odborné knihy a časopisy zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí. Budeme se těšit i na možné nabídky nové spolupráce, které budeme dle možností využívat, a věříme, že celá naše práce a všechny činnosti budou směřovat k tomu, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání.

Spolupráce se ZŠ:

 • Spolupráce se ZŠ – probíhá formou společných setkání (shlédnutí ukázky s dravci, návštěvou kamarádů v 1 třídě, Čarovná noc, Česko zpívá koledy, Jarmark, dětský karneval, turistický pochod, Dětské radovánky).Využíváme nabídkou nadstandardních aktivit pro naše děti (plavecký a lyžařský kurz). Pedagogové si při společných metodických schůzkách vyměňují zkušenosti a postřehy z oblasti výchovy a vzdělávání předškolních dětí, konzultujeme návaznost přechodu z mateřské školy na základní školu. Učitelka MŠ se pravidelně zúčastňuje zápisu dítě do 1 třídy. Mateřská škola má možnost využití keramické pece pro výpal výrobků vytvořených dětmi z naší školky.

Celoroční plán akcí MŠ Dobratice – 2018-2019

Cílem naší mateřské školy je ve spolupráci s rodinou pomáhat dítěti poznat sebe sama, porozumět dění a vztahům v okolním světě, umožnit mu orientovat se v něm, pomocí postupného osvojování kompetencí, které bude ve svém životě potřebovat. Důraz klademe především na samostatnost dítěte, rozvoj zdravého sebevědomí, učíme děti odpovědnosti za své jednání, vedeme je ke zdravému životnímu stylu.

 

Rodiče dětí mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých akcí, mezi které patří:

 

Září:

 •  slavnostní zahájení nového školního roku – 3. 9. 2018
 • postupná adaptace nově příchozích dětí (dle jejich potřeb)
 • shlédnutí ukázky dravců – 14. 9. 2018 v dopoledních hodinách
 • členská schůze Rady rodičů – 20. 9. 2018 od 16 hod v mateřské škole

 

Říjen:

 •  drakiáda na kopci u Harendy – 12. 10. 2018
 • zahájení kroužku angličtiny – 2. 10. 2018
 • návštěva kamarádů – 1 třída ZŠ Dobratice v dopoledních hodinách

 

Listopad:

 • opékání brambor na střelnici – 7. 11. 2018 v dopoledních hodinách
 • přezkoušení individuálního vzdělávání – 15. 11. 2018
 • vánoční pracovní dílna rodičů s dětmi – 22. 11. 2018 od 15:30 v mateřské škole
 • náhradní termín přezkoušení individuálního vzdělávání – 29. 11. 2018

 

Prosinec:

 •  Mikulášská nadílka – 6. 12. 2018 od 16 hod v MŠ
 • Česko zpívá koledy – ve spolupráci se ZŠ Dobratice – 12. 12. 2018
 • Jarmark ve spolupráci se ZŠ Dobratice – 19. 12. 2018
 • vánoční nadílka v MŠ – 18. 12. 2018 – v dopoledních hodinách
 • vánoční prázdniny – 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019

 

Leden:

 •  členská schůze Spolku rodičů – 17. 1. 2019
 • 3. zimní olympijské hry – sportování odpoledne v tělocvičně ZŠ Dobratice – 24. 1. 2019

 

Únor:

 •  lyžařský kurz – 11. 2. – 15. 2. 2019
 • Jarní prázdniny – 18. 2. – 22. 2. 2019
 • Den otevřených dveří v ZŠ Dobratice – 26. 2. 2019

 

Březen:

 •  dětský karneval ve spolupráci se ZŠ Dobratice – 8. 3. 2019
 • beseda s knihovnicí v místní knihovně – 28. 3. 2019 v dopoledních hodinách

 

Duben:

 •  zápis do 1. třídy – 4. 4. 2019
 • velikonoční pracovní dílna rodičů s dětmi – 11. 4. 2019
 • Velikonoční prázdniny – 18. 4. – 22. 4. 2019

 

Květen:

 • oslava Dne matek – 7. 5. 2019 od 16. 00 hod v MŠ
 • turistika rodičů s dětmi ve spolupráci se ZŠ Dobratice – 8. 5. 2019
 • zápis do MŠ v termínu od 2. 5. 2019
 • členská schůze Rady rodičů + smažení vaječiny na školní zahradě – 30. 5. 2019 od 16.00 hod

 

Červen:

 •  Dětské radovánky ve spolupráci se ZŠ Dobratice – 7. 6. 2019
 • celodenní výlet (v termínu od 10. 6. – 14. 6. 2019)
 • slavnostní rozloučení s předškolními dětmi – 28. 6. 2019

Co nás čeká:

 • 3.9.2018   slavnostní zahájení nového školního roku, postupná adaptace nově příchozích dětí dle jejich potřeb.
 • 15.9.2018  shlédnutí ukázky dravců v rámci dopoledního bloku (2. třída). Budeme vybírat vstupné 50,- Kč.
 • 20.9.2018 členská schůze Rady rodičů od 16. 00 hod v mateřské škole. Vzhledem k projednávání společných akcí žádáme rodiče, aby si zajistili hlídání svých dětí mimo prostory mateřské školy. Děkujeme.

 

 

Personál:

V mateřské škole pracují čtyři učitelé, z nichž dva mají předepsanou odbornou kvalifikaci, a dva učitelé si doplňují kvalifikaci studiem na vysokých školách. Výuka a vzdělávání dětí je uskutečněno v dopoledních i odpoledních hodinách. Snažíme se služky učitelů organizovat tak, aby byla dětem zajištěna všestranná pedagogická péče, přestože mají dva pedagogové snížené úvazky.

 

 

 
Aktuality