Směrnice o přijetí dětí do mateřské školy

 

Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace

se sídlem

739 51 Dobratice 58

15. SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DOBRATICE
   
Vypracoval: Mgr. Karla Peterková, ředitel školy
Schválil: Mgr. Karla Peterková, ředitel školy

 

 1. Školní rok 2018/2019

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka Základní školy a mateřské školy Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace vnitřní předpis o přijímání dětí do mateřské školy. Podle následujících kritérií, bude postupovat při rozhodování přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte podaných v době termínu vyhlášeného ředitelkou školy po dohodě se zřizovatelem, přesáhne počet volných míst v mateřské škole.

 

 1. Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
 • Podání žádosti v době stanovené pro zápis do Mateřské školy ve čtvrtek 2. 5. 2019. 
 • Dodání potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, a to do deseti kalendářních dnů od data podání žádosti – do 12. 5. 2019, s výjimkou povinného předškolního vzdělávání.
 • Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí tedy od počátku být připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem – samostatně chodit, umět držet lžíci a jíst se lžíci, pít z hrnečku nebo sklenice, používat WC, nenosit pleny, umět se vysmrkat, umýt se, samostatně se oblékat a obouvat, komunikovat s dospělou osobou.
 • Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti narozené do 31. 8. 2014 (tedy od pětiletých až po děti s odkladem školní docházky včetně).
 • Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro individuální vzdělávání dítěte (v případě povinného předškolního vzdělávání), je povinen toto oznámit písemně ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (do 31. 5. 2019).
 • O zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, aktuálních podmínek školy, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny, či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.
 • Děti mohou být do mateřské školy přijímány i mimo řádný zápis v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita mateřské školy.

3. Kritéria pro přijetí

 • 1 – Děti s povinným předškolním vzděláváním, které dosáhnou k 31. 8. 2019 věk 5 let.
 • 2 – Děti s celodenní docházkou ve věku od 3 do 5 let (k 1. 9. 2019), v pořadí od nejstaršího po nejmladšího do naplnění volných míst.
 • 3 – Děti s omezenou délkou docházky ve věku od 3 do 5 let (k 1. 9. 2019), v pořadí od nejstaršího po nejmladšího do naplnění volných        míst.
 • 4 – Dítě mladší než 3 roky (k 1. 9. 2019) v případě, kdy počet dětí v obou třídách po přijetí tohoto dítěte nepřesáhne počet 43 dětí, a            to  v pořadí od nejstaršího k nejmladšímu.
 • 5 – Dítě se sourozencem, který již navštěvuje MŠ Dobratice.
 • 6 – Děti s trvalým pobytem v Dobraticích. 

Hodnocení splnění kritérií a postup při sestavování pořadí:

 Přijaty budou děti v pořadí podle počtu získaných bodů do vyčerpání počtu aktuálních volných míst pro přijetí.

Bodové hodnocení jednotlivých kritérií:

 • Kritérium 1:                100 bodů bez ohledu na datum narození.
 • Kritérium 2:                Základ 50 bodů pro nejstarší dítě z této kategorie, každé další v pořadí mínus 1 bod.
 • Kritérium 3:                Základ 30 bodů pro nejstarší dítě z této kategorie, každé další v pořadí mínus 1 bod.
 • Kritérium 4:                Základ 20 bodů pro nejstarší dítě z této kategorie, každé další v pořadí mínus 1 bod.
 • Kritérium 5:                plus 2 body
 • Kritérium 6:                plus 40 bodů

 

Každé posuzované dítě je zařazeno podle věku a délky požadované docházky do pouze jedné ze skupin reprezentovaných kritérii číslo 1 až 4 a jsou mu přiděleny body dle tohoto zařazení. Pokud dítě splňuje i některé  z  kritérii číslo 5 a 6 jsou mu přičteny body za splnění každého

z těchto kritérii. Výsledný počet bodů je součtem přidělených bodů. Pořadí žáků je sestaveno podle výsledného počtu bodů od nejvyššího počtu bodů po nejnižší.

V Dobraticích 6. 11. 2018

 

Mgr. Karla Peterková

ředitelka školy

 
Aktuality