Zahájení prezenční výuky od 12. 4. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

 Vážení rodiče,

nejprve bych Vám společně se svými kolegy a zaměstnanci školy poděkovala za spolupráci se školou v období distanční výuky, za Vaši vstřícnost, ochotu, trpělivost, zpětnou vazbu a čas, který věnujete se svými dětmi učení. Věřte, že ani pro nás není tento způsob práce jednoduchý. Vám patří náš obdiv a velké poděkování! Chválíme také odpovědný a aktivní přístup naprosté většiny našich žáků.

V pondělí 12. 4. 2021 bude zahájena prezenční výuka v týdenních rotacích takto:

 • 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník – zahájí prezenční výuku v pondělí 12. 4. 2021 (lichý týden),
 • 1. ročník, 2. A a 2. B ročník – budou pokračovat v distanční výuce dle rozvrhu – rozvrh hodin – lichý týden

V následujícím týdnu od 19. 4. 2021 se třídy vymění:

 • 1. ročník, 2. A a 2. B ročník – prezenční výuka (sudý týden)
 • 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník – distanční výuka.

Prezenční výuka bude probíhat takto:

liché týdny – 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník

sudé týdny – 1. ročník, 2. A a 2. B ročník

 

Vše níže uvedené, vychází z pokynů Ministerstva zdravotnictví, MŠMT, ze specifických podmínek a možností naší školy, z komunikace se všemi zaměstnanci školy a se zřizovatelem.

Všem tímto na úvod děkujeme za spolupráci a vstřícnost. Věříme, že vše v mimořádné situaci zvládneme.

Provoz a pohyb žáků se řídí těmito principy:

Příchod ke škole a pohyb před školou:

 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

Sraz žáků prezenční výuky před školou:

 • lichý týden –                  v 7:30 hod. – 5. ročník,        v 7:35 hod. – 4. ročník             v 7:40 hod. – 3. ročník
 • sudý týden –                  v 7:30 hod. – 1. ročník,         v 7:35 hod. – 2. B ročník         v 7:40 hod. – 2. A ročník

 

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům školy.
 • Vstup třetích osob v době provozu školy pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
 • Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty (chirurgické roušky – žáci, respirátory – dospělí, žáci).
 • Každý žák bude mít s sebou na den 2 roušky (respirátor).
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla – v co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu bude opakovaně upozorňovat.
 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

 TESTOVÁNÍ –  pro rodiče | testování.edu.cz

Proč testujeme!

Díky testování se budeme moci bezpečně vrátit do škol a začít se zase společně potkávat na hodinách – testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf (edu.cz)

Nezapomeňte, všechna ostatní opatření, na která jsme zvyklí například z obchodu, musíme stále dodržovat – nosit ochranu úst a nosu, dezinfikovat si ruce a dodržovat rozestupy.

Všichni už jsou z epidemie a opatření, která se musejí dodržovat, unavení a leckdy podráždění. Proto se chovejme k rodičům, spolužákům i učitelům ve škole ohleduplně. Pro všechny je to těžká situace, společně ji ale určitě zvládneme.

Jak bude testování probíhat?

Termín a frekvence testování

 • Testování bude probíhat 2xtýdně (v pondělí a ve čtvrtek v 1. vyučovací hodině).
 • Pokud se některý žák, nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude otestován v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • Testování bude probíhat ve třídě (případně v tělocvičně).
 • Testovat se bude neinvazivními antigenními testy pro samoodběr (Singlclean – testovani-letak-singclean.pdf (edu.cz), Instruktáž pro školy – YouTube

Kdy se nemusí testovat

 • Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Pozitivní test

 • V případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný izolován od ostatních osob do izolační místnosti. Škola bude následně kontaktovat zákonného zástupce a vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
 • V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti, žáky a studenty, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů před provedením testu nebo 2 dnech po provedení testu (pro případy PCR testů, u kterých výsledky mohou být až druhý den).

Návrat do školy

 • Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
 • Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě nebo skupině s žákem, který má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.
 • V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, které dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.
 • V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka, je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí žákům ze seznamu podle věty první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény. 

Hygienická pravidla a standard úklidu

 • Větrání třídy/učebny se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou jednorázovými ručníky.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 • Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem dětí/žáků/studentů do školy, po zahájení vyučování a po odchodu dětí/žáků/studentů ze školy po skončení vyučování.
 • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
 • Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).

Distanční výuka

 • Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

Prezenční výuka

 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě nebude možná, ale budou začleněny pohybové aktivity.
 • Výuka hudební výchovy bude možná, kromě zpěvu.
 • Informace o obsahu vzdělávání a o průběžném a závěrečném hodnocení Vám budou zaslány počátkem příštího týdne. 

Školní družina

 • Ranní školní družina v pondělí a ve čtvrtek nebude prozatím poskytována z důvodu testování žáků.
 • V ostatní dny (úterý, středa a pátek) bude ranní družina poskytována.
 • Odpolední provoz družiny (Po-Pá) bude od 11:20 – do 16:30 hod.

Školní stravování

 • Žáci se budou stravovat ve školní jídelně dle časového harmonogramu tak, aby nedocházelo ke kontaktu s další skupinou. Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají. Při stravování budou rozmístěním židlí u stolů zajištěny rozestupy min. 1,5 metru. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. Jinak se dodržují běžná hygienická pravidla. Po jídle odcházejí žáci společně na odpolední činnost nebo domů.
 • Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.
 • V době distanční výuky si mohou žáci odebírat oběd za dotovanou cenu. Podmínkou je donést jídlonosič den předem do MŠ Dobratice. V případě, že je oběd nahlášen a není dodán jídlonosič den předem, bude oběd vydán do jednorázového jídelního boxu za 7Kč. Z důvodu hygienických opatření musí být jídlonosič v tzv. jednodenní karanténě.
 • Přihlášení žáci k výuce od 12. 5. 2021 jsou zároveň přihlášeni i ke stravování. V případě odhlášení obědu je nutno odhlášku provést na email jídelna.dobratice@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 558 111 381 do 9. 4. 2021 do 12:00 hodin.

Ošetřovné

 • Pokud se týká nároku na ošetřovné při rotační výuce, nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží.
 • Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku jiné dny (týdny), v případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí.
 • Zaměstnanec na každé ze žádostí o ošetřovné uvede identifikační údaje dítěte a ty dny distanční výuky dítěte jako dny péče, kdy o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku ve škole, rodiče nemohou označovat jako dny péče a ošetřovné za tyto dny na dané dítě čerpat nelze.
 • Tento postup platí, i když si nárok na ošetřovné uplatňuje pouze jeden z rodičů.
 • K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne

Při podezření na možné příznaky COVID-19:

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

 Vážení rodiče, žáci a zaměstnanci školy, přeji nám všem zdárné zvládnutí nynější obtížné situace, děkuji za naši školu za pomoc, spolupráci a přízeň.

Užitečné odkazy

https://koronavirus.edu.cz/,

Testování – diagram

psychologická pomoc | KORONAVIRUS.EDU.CZ

Linka Bezpečí | Linka bezpečí (linkabezpeci.cz)

Duševní zdraví — Opatruj.se – web Národního ústavu duševního zdraví
Dada-info (dada-info.cz) – portál pro dětskou a dorostovou adiktologii nabízí pomoc při řešení závislostí žáků na digitechnologiích, nomofobii a dalších, spolupráce s odborníky v okolí bydliště
ČOSIV_ditevohrozeni_A4.pdf – jak ho poznat a jak mu pomoci
Vzdělávací kurz pro pedagogy aneb “I učitelé mají své dny” – Blázníš? no a! (blaznis-no-a.cz) – vzdělávací program pro pedagogy aneb „I učitelé mají své dny“
Krátký film o supervizi | ASuPP | Asociace supervizorů pomáhajících profesí – krátký film o supervizi učitelů
Česká asociace pro psychoterapii – Seznam psychoterapeutů (czap.cz) – seznam certifikovaných psychoterapeutů
Všeobecná zdravotní pojišťovna – podmínky získání příspěvku na podporu zvýšení dostupnosti psychosociální podpory

V Dobraticích 7. 4. 2021

 Mgr. Karla Peterková

ředitelka školy

 

Aktuality