Zahájení provozu mateřské školy od 12. 4. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

 

Vážení rodiče,

nejprve bych Vám společně se svými kolegy a zaměstnanci školy poděkovala za spolupráci se školou v období distanční výuky, za Vaši vstřícnost, ochotu, trpělivost, zpětnou vazbu a čas, který věnujete se svými dětmi učení. Věřte, že ani pro nás není tento způsob práce jednoduchý. Vám patří náš obdiv a velké poděkování! Chválíme také odpovědný a aktivní přístup naprosté většiny našich žáků.

 V pondělí 12. 4. 2021 bude zahájena prezenční výuka pouze pro děti, které mají  povinné předškolního vzdělávání ve skupině 15 dětí.

Vše níže uvedené, vychází z pokynů Ministerstva zdravotnictví, MŠMT, ze specifických podmínek a možností naší školy, z komunikace se všemi zaměstnanci školy a se zřizovatelem.

Všem tímto na úvod děkujeme za spolupráci a vstřícnost. Věříme, že vše v mimořádné situaci zvládneme.

Provoz a pohyb dětí se řídí těmito principy:

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou:

 • Od dětí se před prvním příchodem do mateřské školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy mateřské školy a pohybu osob před budovou MŠ.
 1. Hygienická pravidla:
 2. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak infekce dýchacích cest – rýma), nesmí do školy vstoupit.
 3. Po příchodu do budovy školy si každé dítě důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, ruce si osuší ručníkem (případně jednorázovým ručníkem),  popřípadě provede dezinfekci rukou. Hygienu rukou dodržuje po celou dobu svého pobytu v mateřské škole.
 4. Dítě je povinno dodržovat stanovená hygienická pravidla.
 5. Vyučující dbají ve třídách na pravidelné větrání prostoru.
 6. Děti mají k dispozici dezinfekci na každé chodbě a při vstupu do třídy.
 7. Pokud dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonného zástupce dítěte s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte.
 8. Toalety:
 9. Na toalety odcházejí jednotlivě.
 10. Následně si umyjí ruce, osuší a použijí dezinfekci.

TESTOVÁNÍpro rodiče | testování.edu.cz

Proč testujeme!

Díky testování se budeme moci bezpečně vrátit do škol a začít se zase společně potkávat na hodinách – testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf (edu.cz)

Nezapomeňte, všechna ostatní opatření, na která jsme zvyklí například z obchodu, musíme stále dodržovat – nosit ochranu úst a nosu, dezinfikovat si ruce a dodržovat rozestupy.

Všichni už jsou z epidemie a opatření, která se musejí dodržovat, unavení a leckdy podráždění. Proto se chovejme k rodičům, spolužákům i učitelům ve škole ohleduplně. Pro všechny je to těžká situace, společně ji ale určitě zvládneme.

 

Jak bude testování probíhat?

Termín a frekvence testování

 • Testování bude probíhat 2xtýdně (v pondělí a ve čtvrtek v 1. vyučovací hodině).
 • Pokud se některý dítě, nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude otestován v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
 • Pokud dítě nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • Testování bude probíhat ve třídě.
 • Testovat se bude neinvazivními antigenními testy pro samoodběr (Singlclean – testovani-letak-singclean.pdf (edu.cz), Instruktáž pro školy – YouTube

 

Kdy se nemusí testovat 

 • Testování se neprovádí u dětí, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto děti nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Pozitivní test

 • V případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný izolován od ostatních osob do izolační místnosti. Škola bude následně kontaktovat zákonného zástupce a vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Dané dítě nebo jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
 • V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti, které byly s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů před provedením testu nebo 2 dnech po provedení testu (pro případy PCR testů, u kterých výsledky mohou být až druhý den).

 

Návrat do školy

 • Dítě s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
 • Dítěti, které bylo v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě nebo skupině s dítětem, které má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.
 • V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, které dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.
 • V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte, je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí, které byly ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí dětem ze seznamu podle věty první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

Hygienická pravidla a standard úklidu 

 • Větrání třídy/učebny se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou jednorázovými ručníky.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 • Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem dětí do školy, po zahájení vyučování a po odchodu dětí ze školy po skončení vyučování.
 • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
 • Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).

Distanční výuka

 • Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí alespoň jedné třídy. Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na mateřské školy – předškolní vzdělávání. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

Školní stravování

 • Děti se budou stravovat tak, aby nedocházelo ke kontaktu s další skupinou. Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají. Při stravování budou rozmístěním židlí u stolů zajištěny rozestupy min. 1,5 metru. Před vstupem do jídelny si každé dítě umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. Jinak se dodržují běžná hygienická pravidla. Po jídle odcházejí děti společně na odpolední činnost nebo domů.
 • Vyzvedávat obědy nemohou děti v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.
 • V době distanční výuky si mohou děti odebírat oběd za dotovanou cenu. Podmínkou je donést jídlonosič den předem do MŠ Dobratice. V případě, že je oběd nahlášen a není dodán jídlonosič den předem, bude oběd vydán do jednorázového jídelního boxu za 7Kč. Z důvodu hygienických opatření musí být jídlonosič v tzv. jednodenní karanténě.
 • Přihlášené děti k výuce od 12. 5. 2021 jsou zároveň přihlášené i ke stravování. V případě odhlášení obědu je nutno odhlášku provést na email jídelna.dobratice@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 558 111 381 do 9. 4. 2021 do 12:00 hodin.

 Ošetřovné

 • Pokud se týká nároku na ošetřovné při rotační výuce, nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží.
 • Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku jiné dny (týdny), v případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí.
 • Zaměstnanec na každé ze žádostí o ošetřovné uvede identifikační údaje dítěte a ty dny distanční výuky dítěte jako dny péče, kdy o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku ve škole, rodiče nemohou označovat jako dny péče a ošetřovné za tyto dny na dané dítě čerpat nelze.
 • Tento postup platí, i když si nárok na ošetřovné uplatňuje pouze jeden z rodičů.
 • K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne

Při podezření na možné příznaky COVID-19:

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

 

Vážení rodiče, žáci, děti a zaměstnanci školy, přeji nám všem zdárné zvládnutí nynější obtížné situace, děkuji za naši školu za pomoc, spolupráci a přízeň.

Užitečné odkazy

https://koronavirus.edu.cz/,

Testování – diagram

psychologická pomoc | KORONAVIRUS.EDU.CZ

Linka Bezpečí | Linka bezpečí (linkabezpeci.cz)

Duševní zdraví — Opatruj.se – web Národního ústavu duševního zdraví
Dada-info (dada-info.cz) – portál pro dětskou a dorostovou adiktologii nabízí pomoc při řešení závislostí žáků na digitechnologiích, nomofobii a dalších, spolupráce s odborníky v okolí bydliště
ČOSIV_ditevohrozeni_A4.pdf – jak ho poznat a jak mu pomoci
Vzdělávací kurz pro pedagogy aneb “I učitelé mají své dny” – Blázníš? no a! (blaznis-no-a.cz) – vzdělávací program pro pedagogy aneb „I učitelé mají své dny“
Krátký film o supervizi | ASuPP | Asociace supervizorů pomáhajících profesí – krátký film o supervizi učitelů
Česká asociace pro psychoterapii – Seznam psychoterapeutů (czap.cz) – seznam certifikovaných psychoterapeutů
Všeobecná zdravotní pojišťovna – podmínky získání příspěvku na podporu zvýšení dostupnosti psychosociální podpory.

V Dobraticích 7. 4. 2021

 

Mgr. Karla Peterková

ředitelka školy

Aktuality