Zahájení provozu v MŠ Vojkovice

ZAHÁJENÍ PROVOZU V MATEŘSKÉ ŠKOLE VE VOJKOVICÍCH K 25. 5. 2020

6. 5. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k malému počtu přihlášených dětí bude provoz v Mateřské škole ve Vojkovicích obnoven v pondělí 25. 5. 2020. Bude důležité dodržet provozní podmínky školy a pravidla chování stanovena krizovými opatřeními. Je upravena provozní doba, a to od 6:30 hod. – 15.00 hod. (v případě potřeby budeme provozní dobu aktualizovat v době obnovení provozu).

Pravidla chování stanovena krizovými opatřeními:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou:

 • Pro všechny osoby nacházející se před mateřskou školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Shromažďování osob před školou bude organizováno zaměstnancem mateřské školy.
 • Před školou proběhne dodržování odstupů 2 metrů.

 

V prostorách mateřské školy:

 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy bude pohybovat vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Pro pobyt venku se bude využívat pouze areál MŠ, včetně zahrady. Dojde k intervalovému střídání skupin dětí.
 • V případě příznaku nemoci ve skupině, musí mít dítě roušku. Proto Vás žádáme o zajištění 2 ks roušek + sáček. V den nástupu do MŠ musí být roušky ve skříňce. Bez roušek nebude dítě přijato do MŠ. 

Ve třídě:

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si každý důkladně (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) umyje ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • V každé třídě se bude větrat (nejméně jednou za hodinu minimálně 5 minut).

 

Školní stravování

 Školní stravování bude v běžné podobě.

 • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

 Při podezření na možné příznaky COVID-19: 

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření informuje mateřská škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní děti budou umístěné do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

Osoby s rizikovými faktory:

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. b) při protinádorové léčbě,
 7. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění.

 

Dítě, které patří do rizikové skupiny:

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do mateřské školy předloží zákonný zástupce dítěte tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Mgr. Karla Peterková

ředitelka školy

Aktuality