ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádnému opatření vlády ČR dochází ke změně v organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí, a to v období od 2. května – do 16. května 2020. Formuláře o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou připraveny k vytištění v přílohové části. Zákonní zástupci mají několik možností, jak dítě zapsat.

Vzhledem k stávajícím okolnostem prosíme o využití jedné z možností dodání žádosti:

 1. Vhozením do schránky školy u hlavních dveří v období mezi 2. 5. 2020 – 16. 5. 2020. V tomto případě důrazně doporučujeme následně ověřit (telefonicky či e-mailem), že jsme žádost skutečně zaregistrovali – tel. 725 617 082 nebo e-mail: reditelkadobratice@seznam.cz.
 2. Elektronicky – do datové schránky (vk9mcre) školy v období mezi 2. 5. 2020 – 16. 5. 2020,  nutný elektronický podpis! Nestačí obyčejný e-mail s přílohou!
 3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – kontakt: reditelkadobratice@seznam.cz
 4. Poštou – doporučeným dopisem, doručeným nejdříve 2. 5. 2020 a nejpozději 16. 5. 2020 – adresa: ZŠ a MŠ Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 739 51 Dobratice58.

V každém případě je vždy třeba originální nebo elektronický podpis zákonného zástupce.

Jakou přílohu žádosti je nutno přiložit?

 • kopii rodného listu dítěte (stačí obyčejná)
 • evidenční list
 • kopii očkovacího průkazu dítěte
 • kritéria pro přijímání dětí
 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • dohoda o docházce

Na žádosti musí být uveden telefonický kontakt, e-mail na základě kterého Vám bude zpětně sděleno registrační číslo. Pod tímto číslem bude uvedeno, zda je dítě přijato nebo nepřijato.

 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže),
 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Další informace

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii. Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje
jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního
roku.

Kolik dětí bude přijato?

 • Pro školní rok 2020/2021 bude přijat počet dětí na základě volných míst do plné kapacity mateřské školy (38 dětí).

Podmínkou je splnění kritérií přijetí.

Jaká jsou kritéria?

Přijetí k předškolnímu vzdělávání:

 1.  Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky podle §34 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), v platném znění.
 2. Děti s celodenní docházkou ve věku od 3 do 5 let (k 1. 9. 2020), v pořadí od nejstaršího po nejmladšího do naplnění volných míst.
 3. Děti s omezenou délkou docházky ve věku od 3 do 5 let (k 1. 9. 2020), v pořadí od nejstaršího po nejmladšího do naplnění volných míst.
 4. Dítě mladší než 3 roky (k 1. 9. 2020) v případě, kdy počet dětí v obou třídách po přijetí tohoto dítěte nepřesáhne počet 38 dětí, a to v pořadí od nejstaršího k nejmladšímu.
 5. Dítě se sourozencem, který již navštěvuje MŠ Vojkovice.
 6. Děti s trvalým pobytem ve Vojkovicích.

Jak se dozvíme o rozhodnutí?

 • Na webových stránkách školy https://zsdobratice.cz a na vývěsce mateřské školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých/nepřijatých dětí.
 • Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Co musím doložit k žádosti o individuálním vzdělávání?

Zákonný zástupce doloží žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, oznámení o individuálním vzdělávání a kopii rodného listu dítěte.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí mít oprávnění dítě zastupovat.

V případě nejasností o individuálním vzdělávání nebo o přijetí k předškolnímu vzdělávání se obraťte na Mgr. Karla Peterkovou – ředitelku školy – tel. 725617082 nebo email. reditelkadobratice@seznam.cz

Po ukončení mimořádných opatření naše škola uspořádá setkání se zákonnými zástupci a učitelkami mateřské školy.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Kritéria k přijetí

Evidenční list dítěte

Dohoda o docházce

Oznámení o individuálním vzdělávání

Čestné prohlášení k očkování

 

Aktuality