Zápis k předškolnímu vzdělávání

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (zejména školský zákon, správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání),  které se v otázkách zápisů k předškolnímu vzdělávání v uplynulém roce nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními zápis proběhne bez přítomnosti dětí, a to v období od 2. května – do 16. května 2021. Formuláře o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou připraveny k vytištění v přílohové části. Zákonní zástupci mají několik možností, jak dítě zapsat.

Vzhledem k stávajícím okolnostem prosíme o využití jedné z možností dodání žádosti:

 1. Vhozením do schránky školy u hlavních dveří v období mezi 2. 5. 2021 – 16. 5. 2021. V tomto případě důrazně doporučujeme následně ověřit (telefonicky či e-mailem), že jsme žádost skutečně zaregistrovali – tel. 725 617 082 nebo e-mail: reditelkadobratice@seznam.cz.
 2. Elektronicky – do datové schránky (vk9mcre) školy v období mezi 2. 5. 2021 – 16. 5. 2021,  nutný elektronický podpis! Nestačí obyčejný e-mail s přílohou!
 3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – kontakt: reditelkadobratice@seznam.cz
 4. Poštou – doporučeným dopisem, doručeným nejdříve 2. 5. 2021 a nejpozději 16. 5. 2021 – adresa: ZŠ a MŠ Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 739 51 Dobratice58.

V každém případě je vždy třeba originální nebo elektronický podpis zákonného zástupce.

Jakou přílohu žádosti je nutno přiložit? (na stránkách školy – https://zsdobratice.cz)

 • kopii rodného listu dítěte (stačí obyčejná)
 • evidenční list
 • kritéria pro přijímání dětí
 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • dohoda o docházce

Na žádosti musí být uveden telefonický kontakt, e-mail na základě kterého Vám bude zpětně sděleno registrační číslo. Pod tímto číslem bude uvedeno, zda je dítě přijato nebo nepřijato.

Doložení řádného očkování dítěte:

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

Další informace

 • Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby, ale individuální diagnostiku poskytují, a to v souladu s příslušnými epidemiologickými opatřeními.
 • Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
 • Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat od zákonných zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii.
 • Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.
 • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

Kolik dětí bude přijato?

 • Pro školní rok 2021/2022 bude přijato dětí na základě volných míst do plné kapacity mateřské školy.

Podmínkou je splnění kritérií pro přijetí.

Jaká jsou kritéria?

Přijetí k předškolnímu vzdělávání:

 1.  Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky podle §34 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), v platném znění.
 2. Děti s celodenní docházkou ve věku od 3 do 5 let (k 1. 9. 2021), v pořadí od nejstaršího po nejmladšího do naplnění volných míst.
 3. Děti s omezenou délkou docházky ve věku od 3 do 5 let (k 1. 9. 2021), v pořadí od nejstaršího po nejmladšího do naplnění volných míst.
 4. Dítě mladší než 3 roky (k 1. 9. 2021) v případě, kdy počet dětí v obou třídách po přijetí tohoto dítěte nepřesáhne počet (43 dětí – Dobratice, 38 dětí – Vojkovice), a to v pořadí od nejstaršího k nejmladšímu.
 5. Děti s trvalým pobytem v Dobraticích/ve Vojkovicích.

Jak se dozvíme o rozhodnutí?

 • Na webových stránkách školy https://zsdobratice.cz a na vývěsce mateřské školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
 • Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Co musím doložit k žádosti o individuálním vzdělávání?

Zákonný zástupce doloží žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, oznámení o individuálním vzdělávání a kopii rodného listu dítěte.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí mít oprávnění dítě zastupovat.

V případě nejasností o individuálním vzdělávání nebo o přijetí k předškolnímu vzdělávání se obraťte na Mgr. Karla Peterkovou – ředitelku školy – tel. 725617082 nebo email reditelkadobratice@seznam.cz

Po ukončení mimořádných opatření naše škola uspořádá setkání se zákonnými zástupci a učitelkami mateřské školy.

Evidenční list dítěte

Individuální vzdělávání – oznámení

Žádost o přijetí – Dobratice

Žádost o přijetí – Vojkovice

Dohoda o docházce – Dobratice

Dohoda o docházce – Vojkovice

Kritéria pro přijetí – Dobratice

Kritéria pro přijetí – Vojkovice

V Dobraticích 7. 4. 2021

 

Karla Peterková

ředitelka školy

Aktuality