Distanční výuka

Vážení rodiče,

z důvodu prodloužení nouzového stavu a usnesení Vlády České republiky je od 2. 11. – do 20. 11. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání a žáci pokračují v distanční výuce.

 • Veškeré informace budou uvedené v Microsoft Teams http://www.office.com, ale i v aktualitách na stránkách školy https://www.zsdobratice.cz na stránce třídy nebo budou mít informace zadávány prostřednictvím svých emailů na základě dohody se svým třídním učitelem. Pro konzultaci s učiteli v době ON-LINE VÝUKY můžete každý den využít jejich kontakty a komunikovat s nimi o domácích úkolech, problémech s učivem nebo jenom sdílet Vaše úspěchy – Rozvrh online výuky
 • Samozřejmě pro konzultaci můžete kdykoliv kontaktovat ředitele školy reditelkadobratice@seznam.cz , tel. 605017978. Zaměříme se na hlavní předměty (ČJ, M, AJ, Prv, VL, Př, ICT). V průběhu týdne se bude aktualizovat probírané učivo.

Školní stravování

 • V době distanční výuky si mohou žáci odebírat oběd za dotovanou cenuPodmínkou je donést jídlonosič den předem do MŠ Dobratice. V případě, že je oběd nahlášen a není dodán jídlonosič den předem, bude oběd vydán do jednorázového jídelního boxu za 7Kč. Z důvodu hygienických opatření musí být jídlonosič v tzv. jednodenní karanténě.
 • Výdej obědů bude v doběod 12:00 – 12:30 hodin v Mateřské škole Dobratice.

 Školní družina

 • Ve školní družině se od 14. 10. – do 20. 11. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků. Doporučení a odkazy na mimoškolní aktivitu a odpolední činnost budou aktualizovány na stránce školní družiny a v Microsoft Teams. http://www.office.com

Základní principy distanční výuky

 • Každý vyučující zodpovídá za výuku v předmětu a třídě, kde vyučuje.
 • Výuka probíhá na platformě Microsoft Teams on-line, e-mailech a off-line tištěnými učebními materiály.
 • Prioritami jsou předměty Český jazyk, Matematika, Cizí jazyky. Menší důraz je na tzv. naukové předměty. Upozaděny jsou „výchovy“, zde  doporučeno zejména zaměření na aktivity manuální.
 • Učitelé upřednostňují formativní hodnocení žáků.

Distanční výuka může mít dvě formy:

 • online výuka/konzultace – např. videokonference nebo chat, v této době musí být žák na školou zřízeném školním účtu dostupný a komunikovat s vyučujícími,
 • offline výuka – zasílání studijních materiálů a zadávání úkolů písemnou formou, zadané úkoly žáci plní dohodnutou formou v závazných termínech, předané množství učiva odpovídá časovému úseku příslušné vyučovací hodiny a žák je povinen se tohoto typu výuky rovněž účastnit.

Poznámky k distanční výuce – obecně

Distanční výuka se zaměří na rozvoj samostatnosti žáka, odpovědnosti za učení. V hlavních předmětech bude probíhat opakování a upevňování učiva, konzultace k látce. Ve výchovách bude distanční výuka probíhat formou samostaných prací, projektů, samostudia.

Žáci: plní úkoly zadané učitelem ve stanoveném termínu (Microsoft Teams), účastní se třídních /skupinových online hodin dle rozvrhu (), komunikují s učitelem. V případě offline si zajistí materiály k výuce u vyučujícího předmětu. Žák má možnost požádat o mimořádnou online konzultaci vyučujícího.

Rodiče: zajistí technickou stránku distanční výuky, vytvoří zázemí (počítač, tablet, smartphone), menším žákům pomáhají při odevzdávání práce do Microsoft Teams. Není jejich povinností opravovat chyby v úkolech, vysvětlovat nové učivo. Účastní se třídní/individuální online schůzky (projednání závažných okolností vzdělávání, projednání změn ve výuce,..). Rodič má možnost požádat o mimořádnou online konzultaci TU/vyučujícího.

Vyučující: zajistí výuku svých předmětů podle učebního plánu včetně hodnocení. Plánuje, připravuje a řídí online hodiny a individuální schůzky za účelem podpory výuky dle rozvrhu. Ve stanoveném čase poskytuje individuální konzultace na vyžádání. Průběžně informuje TU o průběhu výuky, ti předávají souhrnné informace

Ministerstvo školství připravilo pravidla pro zavedení distanční výuky v regionálním školství v případě krizového stavu, krizových opatření či karantény vyhlášené hygieniky.

Novela školského zákona podle ministerstva jednoznačně stanovuje povinnost školy zajistit pro vybrané případy distanční výuku, ale i povinnost žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat.

PŘÍPRAVA NA PŘECHOD NA PŘÍPADNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU JEDNÉ NEBO VÍCE TŘÍD

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost dětí/žáků/studentů ve škole, pak mohou nastat následující situace:

A) prezenční výuka

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí 13 /žáků/studentů, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci/studenti nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným dětem/žákům/studentům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Děti/žáci/studenti se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na svéindividuální podmínky.

B) smíšená výuka

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, je škola povinna DISTANČNÍM Způsobem vzdělávat děti14/žáky/studenty, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní děti/žáci/studenti pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních dětí/žáků/studentů. Zachování prezenční výuky pro ostatní děti/žáky/studenty se bude v jednotlivých případech lišit: Možné je např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line, upravit rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli děti/žáci/studenti rozřazováni do jiných tříd nebo oddělení.

C) distanční výuka

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost dětí15/žáků/studentů ve škole alespoň jedné celé skupiny/třídy/oddělení, škola poskytuje pro tyto skupiny/třídy/oddělení vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní skupiny/třídy/oddělení se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech dětí/žáků studentů, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PŘIHLÁŠENÍ DO MICROSOFT TEAMS

Návod jak se přihlásit – Teams

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V ON-LINE VÝUCE se zaměříme převážně na výuku hlavních předmětů:

 • český jazyk, matematika, anglický jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda.

Přesunout výuku do online prostoru je velká výzva pro učitele i rodiče. Pro mnohé je to zcela nová situace a přesto, že se vyrojilo velké množství tipů na užitečné nástroje a pedagogické postupy, je těžké se v nich zorientovat. Proto přicházíme s přehledem volně dostupných zdrojů, které tyto informace nabízejí.

Všechna zmíněná témata či tipy, které jsou Vám k dispozici jak od pedagogických pracovníků naší školy, tak také z různých webových portálů, jsou zde především proto, aby usnadnily práci s hledáním aktivit nebo opakovacích cvičení. Velice si vážíme Vaší úžasné podpory dětí a toho, že v tak těžké a vypjaté situaci vše krásně zvládáte a především komunikujete. Věřím, že všechna přijatá opatření a nabídnutý způsob on-line výuky přispěje ke zkvalitnění domácího vyučování a pomůže nám všem překlenout toto těžké období.

Děkujeme za spolupráci a přeji nám všem brzký návrat do běžného života.

Karla Peterková

ředitelka školy

 
Aktuality