Pro žáky a učitele

Informace k zahájení provozu školy od 25. 5. 2020 a ochraně zdraví v období do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

jak už jsme se zmínili v předešlých informacích, v pondělí 25. 5. 2020 bude zahájena prezenční výuka. Vše níže uvedené vychází z pokynů Ministerstva zdravotnictví, MŠMT, ze specifických podmínek a možností naší školy, z komunikace se všemi zaměstnanci školy a se zřizovatelem.

Všem tímto na úvod děkujeme za spolupráci a vstřícnost. Věříme, že se vše v mimořádné situaci zvládne.

Provoz a pohyb žáků se řídí těmito principy:

Příchod ke škole a pohyb před školou:

 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Žáky před školou bude vyzvedávat pověřený pedagogický pracovník.
 • Shromažďování žáků před školou bude ve skupinách, které následně budou společně ve třídě.
 • Před školou proběhne dodržování odstupů 2 metrů.

Abychom minimalizovali velké shromáždění žáků, jsou vymezeny 4 stanoviště. Každé stanoviště bude označeno dle ročníků:

 • 1. A
 • 1. B
 • 2. + 3. roč.
 • 4. + 5. roč.

Tímto jsou žáci hned při příchodu rozdělení do skupin tak, jak budou následně společně ve třídách:

 • 1. A – skupinu si převezme p. uč. Znojilová
 • 1. B – skupinu si převezme p. uč. Bartošová
 • 2. + 3. roč. – skupinu si převezme p. uč. Pšenicová
 • 4. + 5. roč. – skupinu si převezme p. uč. Mojáková

Časy srazu žáků před školou:

Je nutné zajistit příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd, proto stanovujeme časy srazu žáků:

 • A – v 7:35 hod.
 • B – v 7:45 hod.
 • + 3. roč. – v 7:55 hod.
 • + 5. roč. – v 8:00 hod. 

Vstup do budovy školy:

 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

 Ve třídě:

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce (bude zajištěna školou). Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci i pedagogičtí pracovníci nosit roušku.
 • Zajištění rozmístění lavic ve třídě, kde bude stanovený odstup mezi žáky 2 metry (nejméně 1,5 metrů).
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě se bude větrat (nejméně jednou za hodinu minimálně 5 minut).

 

Vzdělávací aktivity 1. stupně

 • Škola bude vést evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, bude žádat škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 • Vzdělávací aktivity budou probíhat každý všední den a budou zaměřeny na hlavní předměty.
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě nebude možná.
 • Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP a je v souladu se vzděláváním na dálku. Dále bude volena tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.
 • Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primární sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení, žákům bude poskytována srozumitelná a účinná zpětná vazba k dosahování pokroku.
 • V dopolední části budou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajišťovat pedagogičtí pracovníci.
 • Vzdělávací
 • Ranní školní družina nebude poskytována.

 

Odpolední vzdělávací a výchovnou činnost (tzv. družina)  do 16:00 hodin zajistí převážně vychovatelé. Možnost vyzvedávání žáků svými zákonnými zástupci je pouze v čase:

 • ve 13:00 hodin
 • v 15:00 hodin
 • v 16:00 hodin

 

V ostatních případech odcházejí žáci průběžně sami (autobus, a jiné..). V případě změn odchodů žáků z družiny, je nutné písemně oznámit p. vychovatelce:

 • A roč. – p. Bezručová
 • B roč. – p. Bednářová
 • + 3. roč. – p. Lipowczan
 • + 5. roč. – p. Badová

Školní stravování

Žáci se budou stravovat ve školní jídelně dle časového harmonogramu tak, aby nedocházelo ke kontaktu s další skupinou. Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají. Při stravování budou rozmístěním židlí u stolů zajištěny rozestupy jako ve třídě. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. Jinak se dodržují běžná hygienická pravidla. Po jídle odcházejí žáci společně na odpolední činnost nebo domů. Přihlášení žáci k výuce od 25. 5. 2020 jsou zároveň přihlášeni i ke stravování. V případě odhlášení obědu je nutno odhlášku provést na email jídelna.dobratice@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 558 111 381 do 22. 5. 2020 do 12:00 hodin.

 

 Při podezření na možné příznaky COVID-19:

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci budou umístěni do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

 

Osoby s rizikovými faktory:

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. b) při protinádorové léčbě,
 7. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění.

Žák, který patří do rizikové skupiny:

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Vážení rodiče, žáci a zaměstnanci školy přeji nám všem zdárné zvládnutí nynější obtížné situace, děkuji za naši školu za pomoc, spolupráci a přízeň.

V Dobraticích 20. 5. 2020

 

Mgr. Karla Peterková

ředitelka školy

Čestné prohlášení

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vážení rodiče,

jak zřejmě víte z médií, dojde postupně ke zrušení zákazu vstupu žáků některých ročníků do škol. Pro 1. stupeň začne 25. května prezenční výuka.

Důležité upozornění: Na výuku i přípravu bude nutno své dítě předem přihlásit a podepsat souhlas s podmínkami výuky a také “bezinfekčnost”. Pokud toto do stanoveného termínu neučiníte, nebudete už moci dítě do školy poslat! Veškeré pokyny a formuláře obdržíte v pondělí 4. 5. emailem a rovněž budou přístupné na stránkách školy https://www.zsdobratice.cz, věnujte tedy těmto zprávám zvýšenou pozornost! Příslušné formuláře si budete moci vyzvednout také ve škole. Povinností dítěte bude mít mimo jiné denně dvě roušky a sáček na uložení roušek. Škola bude mít právo dítě v případě nedodržování předpisů z této denní výuky vyškrtnout. Prosím, nepodceňte tuto skutečnost v zájmu zdraví všech i bezproblémové výuky Vašeho dítěte.

Výuka 1. stupně bude probíhat denně a v případě potřeby se Vám o dítě “postaráme” od 7:45 do 16 hodin. Vaše děti si budou moci zaplatit školní obědy, za školní družinu v tomto období nebude nutné platit.

Přihlášení dítěte na tuto výuku je z Vaší strany dobrovolné. Pokud ale dítě přihlásíte, bude třeba jeho absence omlouvat stejně jako na běžnou výuku za normálních okolností, tedy prostřednictvím omluvenek v žákovské knížce. Pokud ho odhlásíte, dítě už nadále do školy docházet nebude.

V emailu najdete také informace o tom, jak budou Vaše děti hodnoceny na vysvědčení.

V Dobraticích dne 3.5.2020

Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • SLEDUJTE na našich  stránkách záložku O ŠKOLE – část  ZAJÍMAVOSTI, ON-LINE VÝUKA
 • Zpívejte si třeba každý den:)
 • https://www.youtube.com/watch?v=9YWcQRKNyjM
 • veškeré akce školy jsou zrušeny do odvolání
 
Aktuality